Tải Game

Trang chủ > Download

Hướng dẫn cài đặt Game Thiên Long Tình Kiếm 2

Tác giả: Thiên Long Tình Kiếm 2

Download Game
Bản Full
OneDrive Trực Tiếp https://ccmcinfojp-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/c17r655_ccmc-info_jp/EZN5zKSjctdNiWi-yMCPwEQB9N0kUDWzTPfCo4_BENrrsQ?e=8UU8ca&download=1
One Driver https://ccmcinfojp-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/c17r655_ccmc-info_jp/EZN5zKSjctdNiWi-yMCPwEQBq6vwdCPizfyEIGIhpuhEMQ?e=VqdSkS
Google 1 https://drive.google.com/file/d/1e7b8jG4qLqnLlccLuKq045txGYCavqSq/view?usp=sharing
Google 2 https://drive.google.com/file/d/1ivLaYymwalHuKhFd_CP0qtqQTWqoR3Lp/view?usp=sharing
Google 3 https://drive.google.com/file/d/1mThmQa7RtaQLoh8AWAQw0UUP1AanlZjA/view?usp=sharing
Auto Game http://chickenauto.com/download
Yêu cầu hệ thống

» Hệ điều hành: Hỗ trợ các phiên bản Win XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10
» Yêu cầu khác:

Yêu cầu tối thiểu
CPU Intel Pentium III 800M
Memory 256 MB
VGA 32MB, hỗ trợ DirectX9.0c
HDD Phải còn trống ít nhất 2.5 GB mới cài được game
Yêu cầu đề nghị
CPU Core 2 Duo (3.0 Ghz) hoặc cao hơn
Memory 2 GB hoặc cao hơn
VGA 512 MB hoặc cao hơn, hỗ trợ DirectX9.0c trở lên
HDD Còn trống 5.0 GB hoặc hơn
Yêu cầu hệ thống

» DirectX 9.0c trở lên